Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu prowadzone są następujące rodzaje rejestrów:

- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr zakładów o zwiększonym ryzyku,
- rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Miejskiego PSP,
- rejestr pieczęci.

Rejestr skarg i wniosków oraz rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Miejskiego PSP prowadzi Sekcja Organizacyjno Kadrowa.


Rejestr skarg i wniosków oraz rejestr zakładów o zwiększonym ryzyku, prowadzi Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy.

Archiwum zakładowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej prowadzone w oparciu o zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 13 października 2000 r.)

Akta z archiwum w godzinach urzędowania Komendy udostępnia mł. kpt. Gabriela Jantos tel: (032) 281-20-47 wewn. 31 zgodnie z zasadami określonymi w w/w zarządzeniu.
Powrót do strony głównej