Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Strażacka 3, tel. 32 388-76-00, fax 32 388-76-31, e-mail: kmpspbytom@bytom.kmpsp.gov.pl)
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Renata Białas email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO.
 4. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających
  z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  2. przenoszenia danych;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, elektroniczna skrzynka podawcza https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w komendzie systemów informatycznych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:13
Treść wprowadził(a): Borzek Rafał, 2019-01-29 13:45:35
Treść wytworzył(a): Aleksandra Pander, 2018-01-31 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-17 12:02:09