Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu


Do zadań Komendanta Miejskiego należy w szczególności:

1. Kierowanie Komendą Miejską poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, rozkazów, decyzji, poleceń, instrukcji i wytycznych.
2. Wykonywanie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z zadaniami i kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych strażaków i pracowników w tym:
- nawiązania, zmiany, rozwiązania stosunku służbowego i pracy,
- awansowania i przeszeregowania, premiowania i nagradzania,
- nadawania stopni strażackich,
- wnioskowania o powołanie i odwołanie zastępcy komendanta.
4. Ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla strażaków Komendy Miejskiej.
5. Sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem planu finansowego Komendy Miejskiej.
6. Dysponowanie środkami budżetowymi i poza budżetowymi.
7. Organizowanie jednostki ratowniczo - gasniczej.
8. Organizowanie na obszarze miasta Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
9. Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze miasta poprzez swoje stanowisko kierowania.
10. Kontrola jednostek ochotniczych straży pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
11. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
12. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
13. Opracowywanie planów ratowniczych na terenie miasta.
14. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
15. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa.
16. Wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń.
17. Wykonywanie zadań przypisanych jednostkom Państwowej Straży Pożarnej ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - "Prawo ochrony Środowiska".
18. Organizowanie szkoleń doskonalących.
19. Szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych.
20. Współdziałanie z Zarządem Miejskim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Do podpisu i aprobaty Komendanta Miejskiego zastrzega się następujące dokumenty:

1) Dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi miejskiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
2) Kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
3) Pisma kierowane do senatorów i posłów;
4) Odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej oraz jej pracowników;
5) Zakres czynności zastępcy komendanta miejskiego, oraz pracowników i strażaków komendy miejskiej;
6) Zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu grodzkiego.


Powrót do strony głównej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1217
Treść wprowadził(a): Rubiński Przemysław, 2007-02-23 16:28:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-09-12 12:14:50