Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Deklaracja dostępności

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 11.07.2004r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.07.2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,

Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:

o    Określenie celu linków

o    Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony)

o    Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie

o    Uzupełnienie opisów dla stron i plików

o    Uzupełnienie informacji o dostępie do tłumacza języka migowego

o    Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie

o    Uzupełnienie wyjaśnienia dla użytych skrótów

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 10 czerwca 2020roku.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzanego przez podmiot zewnętrzny Agencja Informatyczna.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Wojciech Krawczyk, wkrawczyk@bytom.kmpsp.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 388 76 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, ul. Łużycka 21, 41-902 Bytom.

Budynek Komendy Miejskiej PSP zlokalizowany przy ul. Łużyckiej 21 posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się pomieszczenie dyżurnego, który umożliwia obsługę osób z niepełnosprawnościami. Z powyższego można skorzystać także z psem przewodnikiem. Na parterze budynku znajduje się również sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na terenie Komendy znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zapewniające dostęp do wskazanego powyżej wejścia do budynku.

 

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej. zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.