Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Majątek Komendy Miejskiej na dzień 01 styczeń 2013 roku stanowią:

Komenda Miejska PSP w Bytomiu jest w posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni
2 298 m2. oddanej w trwały zarząd na czas nieoznaczony, na podstawie wniosku z 12 sierpnia 1966 r. dz.kw.453/66 oraz zaświadczenia GKM-ZGT/30-E/67/66 z dnia 9 sierpnia 1996r.

Powierzchnia użytkowa obiektów wynosi ...................................  4 628 m2.
Kubatura .................................................................................. 14 461 m3.

Majątek komendy stanowi własność skarbu państwa.

- środki trwałe wartość brutto .......................................... 2 737 026,81 zł.
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu ............................. 675 381,18 zł.
- wartości niematerialne i prawne ......................................... 30 722,49 zł.
- materiały na składzie .........................................................159 570,92 zł.

oraz użyczone przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach stanowiące własność skarbu państwa :

- środki trwałe wartość brutto .......................................... 5 529 392,74 zł.
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu ............................. 123 065,54 zł.
- wartości niematerialne i prawne ............................................5 457,90 zł.

Budżet Komendy Miejskiej PSP roku 2011 wynosi:...........6 675 000,00 zł.

§ 221 Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej ..................................................... 6 675 000,00 zł.
Wydatki osobowe ........................................................... 6 240 279,00 zł.
Wydatki rzeczowe ............................................................. 435 000,00 zł.